FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 53
جمع بازديدها تاكنون: 447730
 1654 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین حوادث رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی استان مرکزی طی سال 1390 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان مرکزی در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار معاینات نزاع استان مرکزی در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان مرکزی در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان مرکزی در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی استان مرکزی در سال 1390 به تفکیک ماه 

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:اراک، ابتدای فاز 2 شهید بهشتی کدپستی: 3818975671
تلفن: 4032422 ، دورنگار: 4032140،
پیام کوتاه: 20001372