FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 17
جمع بازديدها تاكنون: 447694
 1567 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان مرکزی طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان مرکزی در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان مرکزی در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان مرکزی در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:اراک، ابتدای فاز 2 شهید بهشتی کدپستی: 3818975671
تلفن: 4032422 ، دورنگار: 4032140،
پیام کوتاه: 20001372